Kancelaria Radcy Prawnego Szczecin Radca Prawny Szczecin
kompleksowa obsługa korporacyjna firm
wybór optymalnej formy do prowadzenia działalności gospodarczej, podejmowanie wszelkich czynności związanych z zakładaniem działalności gospodarczej, niezależnie od jej formy, w tym czynności rejestracyjne przed Krajowym Rejestrem Sądowym, prawo spółek, audyty prawne podmiotów gospodarczych, obsługa prawna spółek, stowarzyszeń i fundacji oraz ich organów, w tym walnych zgromadzeń, zebrań, oraz ich organizacja i prowadzenie, tworzenie nowych podmiotów, przygotowywanie dokumentacji korporacyjnej, doradztwo w stosunkach wewnętrznych spółek, spory związane z wykonywaniem praw udziałowych, przekształcenia i reorganizacja spółek, zbywanie i nabywanie przedsiębiorstw, umowy handlowe, procesy przekształceń własnościowych, powadzenie szkoleń, monitorowanie zmian przepisów, windykacja należności,
windykacja należności
postępowania polubowne (windykacja „miękka”), wezwania do zapłaty, postępowania sądowe i egzekucyjne (windykacja „twarda”), pozwy o zapłatę, wnioski egzekucyjne, postępowania zabezpieczające i w zakresie wyjawienia majątku, postępowania w sprawie wpisania dłużnika do rejestrów dłużników,
obrót nieruchomościami
negocjacje umów inwestycyjnych i wykonawczych, współpraca pomiędzy uczestnikami procesu inwestycyjnego, due diligence nieruchomości, umowy sprzedaży lokali, księgi wieczyste, zarządzanie nieruchomościami, najem i dzierżawa. renty planistyczne, opłaty adiacenckie, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne, nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców, opracowanie projektów umów, w tym pośrednictwa, umów przedwstępnych i warunkowych, zabezpieczanie wierzytelności, hipoteki, sprawy zasiedzenia i windykacji nieruchomości, umowy najmu i dzierżawy, audyty nieruchomości,
prawo administracyjne
reprezentowanie przed organami administracji rządowej i samorządowej, w sprawach w pierwszej instancji i odwoławczych, w tym przed Samorządowym Kolegium Odwoławczym i Wojewódzkim oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym, sprawy koncesji, zezwoleń i działalności regulowanej, zaskarżanie decyzji administracyjnych, uchwał jednostek samorządu terytorialnego, skargi na bezczynność organów, sprawy zaświadczeń, postępowania w sprawie wznowienia postępowania i stwierdzenia nieważności decyzji, sporządzenie opinii w sprawach materialnego prawa administracyjnego i postępowania egzekucyjnego w administracji,
prawo inwestycji budowlanych
kompleksowe prowadzenie inwestycji budowlanych, od etapu zakupu gruntu, poprzez umowy związane z przygotowaniem inwestycji, umowy składające się na proces projektowania i budowlany, umowy związane ze sprzedażą lokali.
prawo rodzinne
rozwody, separacje, podział majątku dorobkowego, sprawy związane z prawami rodzicielskimi, sprawy o alimenty,
stowarzyszenia i fundacje
w tym organizacje pożytku publicznego, zakładanie i kompleksowa obsługa, przygotowywanie statutów, sprawy rejestrowe,
prawo upadłościowe i naprawcze
uczestnictwo w procesach układowych, wnioski o ogłoszenie upadłości, zgłoszenia wierzytelności, reprezentacja przed organami prowadzącymi postępowania upadłościowe,
prawo cywilne
sprawy o odszkodowania, o zadośćuczynienie, ochronę dóbr osobistych, przygotowywanie i opiniowanie projektów dowolnych umów, sprawy o ochronę własności i posiadania, służebności, zasiedzenie, reprywatyzacja, rekompensaty za części nieruchomości zajęte pod sieci przesyłowe, prawo konsumenckie, w tym sprzedaż konsumencka, umowy zawierane na odległość, upadłość konsumencka, prawa na dobrach niematerialnych (osobiste i majątkowe prawa autorskie, w szczególności oprogramowanie komputerowe),
prawo podatkowe
podatki dochodowe, kapitałowe, od towarów i usług, lokalne, opodatkowanie aportów i przekształceń, optymalizacja podatkowa, istotną częścią działalności są postępowania podatkowe. W ramach tych usług kancelaria zapewnia Klientom pomoc w trakcie przeprowadzanych u nich kontroli podatkowych,
prawo zamówień publicznych
doradztwo w zakresie procedur przetargowych, przygotowanie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, dokumentacja przetargowa, przygotowywanie ofert, przygotowywanie odwołań i skarg,
prawo spadkowe
stwierdzenia nabycia spadku, działy spadku, spory o zachowek,
spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe
kompleksowa obsługa zarządów i innych organów, prowadzenie i obsługa zebrań członków,
prawo pracy
kontrakty menadżerskie i umowy podobne do umów o pracę, kompleksowe wsparcie działów kadr, doradztwo w zakresie stosunku pracy, w tym ubezpieczenia społecznego, zasiłków, wypadków przy pracy, rozwiązywania stosunku pracy i innych kwestiach dotyczących pracowników, przygotowywanie umów o pracę, regulaminów, umowy o zakazie konkurencji, kwestie dyskryminacji i mobbingu,
Strona główna
Radca prawny
Zasady współpracy
Klienci i referencje
Wynagrodzenie
Kontakt
Radca Prawny Szczecin
Copyrights ©2010 Radosław Strawa | Wszelkie prawa zastrzeżone. Niniejsza strona ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego
Projekt i wykonanie: averta.pl Strony internetowe | Studio graficzne